TETİCO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, TETİCO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

TETİCO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, Veri Sorumlusu olarak müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerin, kiraya verenin, şirket hissedarlarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, başka işverene bağlı olarak işyerimizde çalışanlar ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 1. Kişisel Veriler Nelerdir ve Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK bağlamında kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İşlenecek kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir:

 • Ad ve soyad,
 • TC Kimlik No,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Ehliyet,
 • E-posta adresi,
 • Adres,
 • Telefon numarası,
 • Doğum yeri ve tarihi,
 • Banka hesap numarası,
 • Özgeçmiş ve niyet mektubu,
 • SGK Hizmet Dökümü,
 • İmza Bilgisi,
 • Diploma
 • Cinsiyet bilgileri vb.

Veri sorumlusu ise yine KVKK kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Ticaret Sicil No            : 3005

Vergi Kimlik Bilgileri : 8400053904

MERSİS No                : 0840005390400014

Müşteri Hizmetleri       : ………

İnternet Sitesi              : …………

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları Veri Sorumlusu olarak iç politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdaki işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 • Veri Sorumlusu’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin belirlenmesi, planlanması ve icrası,
 • Veri Sorumlusu’nun ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Veri Sorumlusu’nun, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda, insan kaynakları politikalarımıza uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Veri Sorumlusu tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası,
 • Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, denetçi bağımsızlığı, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları,
 • İlişki yönetimi, hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, (depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dâhildir)
 • Veri Sorumlusu’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi, (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme)
 • Veri Sorumlusu şirket içi sistem ve uygulama yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve şirket yerleşkesi ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması,
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişilerin yararlanmasını sağlamak üzere aktivitelerin yapılması,
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Veri Sorumlusu kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.
Veri Sorumlusu tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Veri Sorumlusu, kişisel verileri KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve Veri Sorumlusu çatısı altında bulunan Veri Sorumlusu ağına üye diğer şirketlere aktarabilir.
Veri Sorumlusu, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir. KVKK’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Veri Sorumlusu olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde sözlü, elektronik veya fiziki ortamda, otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

 1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından mevzuata uygun yöntemlerle iletilmesi halinde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Hakların kullanımı için doldurulması gerekli başvuru formu Aydınlatma Metni’ne eklidir / başvuru formuna www.tetico.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

TETICO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKASI

 1. KAPSAMI VE TANIMLAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.

İşbu politika kapsamında;

  • “Şirket”, TETICO Teknik Ticaret Anonim Şirketi’ni,
  •  “Veri Sahibi” kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  • “Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
  • “Çalışan” Şirket personelini ifade eder.
 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Veri Sahibi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Şirket tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Şirket tarafından, Kanun’a uygun bir şekilde, Kurul’ca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

  • Veri Sahibi’nin açık rızası var ise veya
  • Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Şirket, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: 

  1. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.
  2. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışan’lara yönelik,
   • Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
   • Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır,
   • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,
   • Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,
   • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanlar’ın bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanteri iade almaktadır.
  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise,
   • Kişisel Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir,
   • Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır,
   • Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır,
   • Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
   • Kişisel Veriler’e bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
   • Kişisel Veriler’e uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanmaktadır.
  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;
   • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır,
   • Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
  2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa
   • Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır,
   • Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır,
   • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir,
   • Kişisel Veriler’in kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak "Gizli” formatta gönderilmektedir.
  1. Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.
 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Verileri’ni üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda, Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir. 

  • Veri Sahibi’nin açık rızası var ise,
  • Kanunlarda Özel Nitelikli Kişisel Veri’nin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • Veri Sahibi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Veri Sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda, Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

Aktarım için aşağıdaki şartların varlığı aranmaktadır:

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise, veya;
  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
   • Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
   • Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca

Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması için Başvuru Formu

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Şirketimize yapacağınız başvurularını için aşağıdaki Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup ;

 • “e-imzalı” olarak :
 • Başvuru yapacağınız Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine:

'tetico@hs01.kep.tr'

veya;                     

 • “ıslak imzalı” olarak :

             TETICO Teknik Ticaret A.Ş.

Mahatma Gandi Caddesi No: 35/3

Çankaya / Ankara / 06700

            posta adresine iletiniz.

Veri Sorumlusu TETİCO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak talebiniz niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, talep doğrultusunda yapılacak olan işlemin ayrıca ek bir ücretlendirmeyi gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Tarafınızca yapılan talep Veri Sorumlusu tarafından kabul edebilir, gerekçesini açıklayarak reddedilebilir. Tarafınıza yapılacak olan geri dönüş yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden yapılabilir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Veri Sorumlusu tarafından talebin gereği yerine getirilecektir.  Veri Sorumlusu tarafından meydana getirilen bir hata sebebiyle başvuru mecburiyeti doğmuşsa ve başvuru için tarafınızdan başvuru ücreti alınmışsa, alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bazı Tanımlar

İlgili Kişi         : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.

Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişinin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi :  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

BAŞVURU FORMU

1.Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad - Soyad:

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası

 

 

 

 

Yabancı Ülke Vatandaşları için :

Uyruk

Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

 

 

 

Bildirime Esas :

Elektronik Posta Adresi

Telefon Numarası

(varsa) Faks Numarası

 

 

 

 

 

Talep Konusu

 

 

 

 

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz

( Lütfen uygun kutucuğu işaretleyiniz. )

 Müşteri   

 Dağıtım Kanalı (Acente - Broker – Banka – Finansal Kurum)

 Çalışan

 Çalışan Adayı     

 Eski Çalışan

 3ncü Taraf Firma Çalışanı

 Diğer (Lütfen belirtiniz)

 

 

 

 

 

 

2.Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakka İlişkin Bilgiler

(Lütfen tarafımıza yapmakta olduğunuz başvuru talebinize en uygun ifadenin yanındaki kutucuğu / kutucukları işaretleyiniz. Kişisel Veri / Özel Nitelikli Kişisel Veri aşağıdaki tabloda “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aşağıdaki tabloda “Kanun” olarak ifade edilmektedir.)

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimi işlemişse buna ilişkin detaylı bilgilendirilme talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimi, eğer bu veriler işlemişse verilerin işlenme amacını ve bu işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimi yurt içinde veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını, aktardıysa şahsıma ait kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin düzeltilmesini ve bunun yanı sıra bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde bahsi geçen eksik ve yanlışların düzeltilmesini talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca şahsıma ait kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olsa bile tarafıma ait olan bu kişisel verilerimin tamamen silinmesini talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca işlenmiş olan ve tarafıma ait kişisel verilerin tamamen silinmesinin yanı sıra işbu kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Aleyhime sonuç doğuran bu analiz sonucuna itiraz ediyorum.

 

Veri Sorumlusu olarak tarafınızca işlenen kişisel verilerimini Kanuna veya ilgili Mevzuata aykırı olarak işlenmiş olup bunun sonucunda zarara uğramış bulunuyorum. Bu aykırılık sonucu meydana gelen zararımın tazmin edilmesini istiyorum.

 

3.Talebiniz Hakkında Açıklama

( Lütfen tarafımıza yapmakta olduğunuz talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verilerinizi / özel nitelikli kişisel verilerinizi detaylı olarak belirtiniz )

 

 

 

4.Ekler

(Lütfen tarafımıza yapmakta olduğunuz başvurunuza dayanak olarak göstermek istediğiniz (varsa) bilgi ve belgeleri aşağıda detaylandırınız )

 

 

 

 

5.Lütfen başvurunuza istinaden Veri Sorumlusu olarak tarafımızca Size (“İlgili Kişi”) vereceğimiz yanıtımız için bildirme yöntemini seçiniz :

( Lütfen geribildirim almak istediğiniz bildirme yönteminin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz )

 

Şirketiniz tarafından iletilecek yanıtın yukarıda vermiş olduğum adrese gönderilmesini talep ediyorum.

Şirketiniz tarafından iletilecek yanıtın yukarıda vermiş olduğum e-posta / KEP adresine gönderilmesini talep ediyorum.

Şirketiniz tarafından iletilecek yanıtı Şirketinize gelerek elden teslim almak istiyorum.

6.(Beyan)

Bu Başvuru Formu ve (varsa) ekinde ibraz ettiğiniz evrak; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yapmakta olduğunuz başvurunuz çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak tarafımız ile ticari ilişkiniz olup olmadığını incelemek, Veri Sorumlusu olarak tarafımızca işlenmiş bulunan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriniz olup olmadığını tespit etmek ve yasal süre içinde Size (“İlgili Kişi”) yanıt verebilmek amacıyla  talep edilmektedir. Bu Başvuru Formu ile iletmekte olduğunuz talep(ler)inize ilişkin Veri Sorumlusu olarak tarafımız ile paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Veri Sorumlusu olarak tarafımızın söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurunuz kaynaklı taleplerden sorumluluğu bulunmayacağı gibi yapılan başvuru neticesinde 6988 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak tarafımızca ödenen idari/para cezaları başvuru sahibi olarak Size (“İlgili Kişi”) rücu etme hakkına sahiptir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluklar başvuru sahibi olarak Size (“İlgili Kişi”) aittir.

Kişisel Veri Sahibi (“İlgili Kişi”) / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi [2]

Ad / Soyad                  :

Başvuru Tarihi :

İmza                            :

İlgili Kişi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 (On) sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 (On) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Şirketimize başkası adına başvuru yapmaktaysanız, “İlgili Kişi” adına başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (“İlgili Kişi”nin velisi/vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname vb) başvurunuzun ekinde Şirketimize iletiniz. İbraz edeceğiniz belgelerin hukuken geçerli olarak kabul edilebilmesi için yetkili makam(lar) tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olmaları gerekmektedir.

 

TETICO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BEYANI

(“Beyan”)

İşbu Beyan, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin size ilave açıklamalar verebilmemiz ve bu konudaki özenimizi vurgulayabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Modern dünyanın beraberinde getirdiği hukuki ve ticari gereklilikler, Şirket’in kişisel verilerinizi toplaması ihtiyacını doğurmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin hassasiyetimiz, sizin için teminat altına aldığımız risklerin niteliğini anlayabilmemiz ve size ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru ürün ve hizmetleri verebilmemiz için verilerin toplanmasını gerektirir.

Mevcut veri miktarının katlanarak arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bizim siz müşterilerimize, kişiye özel koruma, daha alakalı bilgiler ile basitleştirilmiş ve etkili prosedürler sunarak deneyimlerinizi zenginleştirmemize olanak sağlıyor.

Kişisel verilerinizi korumanın, bu fırsatları değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerin işlenişinde bize yol gösteren ilkeleri sizinle paylaşmayı çok önemli görüyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Taahhüdümüz

Kişisel verilerinizin gizliliğine saygı göstermenin, bize olan güveninizin devamını sağlamak açısından son derece önemli olduğunu biliyoruz; bu nedenle kişisel verilerinizin yetkisiz kullanım veya ifşaya karşı korunması için tasarlanmış güvenlik prosedürleri geliştirdik.

Veri güvenliğini sağlamak amacıyla özel eğitim aldırdığımız görevlilerimiz ve bu doğrultuda tasarlanmış hassas prosedürlerimiz bulunuyor.

Karşı karşıya olduğunuz risklerle ilgili derinlemesine size güncel güvenlik çözümleri sunuyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi topluyor ve yerel mevzuata uygun olarak işliyoruz.

Bütün çalışanlarımızın, satış temsilcilerimizin, danışmanların ve hizmet sağlayıcıların müşteri bilgilerini gizli tutmasını sağlamak üzere tasarlanmış prosedür ve sözleşme uygulamalarına sahibiz ve aktif olarak kullanmaktayız.

Müşterilerimiz ve çalışanlarımız bize sıklıkla kendileri ile ilgili olarak hassas kişisel verilerini emanet eder. Biz kendimizi bu verilerin koruyucuları olarak görürüz ve onları Şirket dışında yer alan üçüncü şahıslara satmayız.

Diyalog ve Şeffaflık Taahhüdümüz

Talep etmeniz halinde size, kayıtlarımızda sizinle ilgili olarak bulunan kişisel verilerin özetini vereceğiz. Bu verilerin doğru olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, bununla birlikte bu verilerin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız, bunları derhal düzelteceğiz.

Sektöründe lider bir firma olarak, kişisel verilerin korunması ile ilgili kamu politikalarına ve düzenlemelerine en üst düzeyde saygı ve hassasiyet gösteriyoruz.

Bunlar bizim size devam etmekte olan taahhütlerimizdir. Verilerin gizliliği ile ilgili gelecek gelişmelere de uyum gösterecek ve bu taahhütlerimizi sizin gelişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Daha fazla bilgi için kvkk@tetico.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.  

TETICO TEKNİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ